Tổng giám đốc

Ông Atsushi Yamamoto

  • Tổng giám đốc
  • Đại diện Công ty Idemitsu Kosan

Ông Phạm Văn Chất
Phó Tổng giám đốc
Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ông Sameer K S Al-Ali
Phó Tổng giám đốc
Đại diện Công ty Kuwait Petroleum Europe B.V.