NSRP

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Xem chi tiết
Sức khỏe, an toàn, an ninh và môi trường
Trách nhiệm xã hội
AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG
là sứ mệnh hàng đầu của chúng tôi
Trách nhiệm xã hội
Tại NSRP, chúng tôi luôn đề cao và tôn trọng các giá trị xã hội và giá trị con người trong các hoạt động của Công ty. Trong phạm vi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chúng tôi luôn nỗ lực mang lại những giá trị tích cực cho địa phương cũng như các vấn đề môi trường xã hội tại địa bàn hoạt động của Công ty.