Tổng giám đốc

Ông Atsushi Yamamoto

Tổng giám đốc

Đại diện Công ty Idemitsu Kosan

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh
Phó Tổng giám đốc
Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ông Sameer K S Al-Ali
Phó Tổng giám đốc
Đại diện Công ty Kuwait Petroleum Europe B.V.