Tổng giám đốc

Ông Kazutaka Yamato

Tổng giám đốc

Đại diện Công ty Idemitsu Kosan

Ông Phạm Văn Chất
Phó Tổng giám đốc
Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ông Imad Al-Hadlaq
Phó Tổng giám đốc
Đại diện Công ty Kuwait Petroleum Europe B.V.

Không thể sao chép