Tổng giám đốc

Ông So Hasegawa

Tổng giám đốc

Đại diện Công ty Idemitsu Kosan

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh
Phó Tổng giám đốc
Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ông Imad Al-Hadlaq
Phó Tổng giám đốc
Đại diện Công ty Kuwait Petroleum Europe B.V.

Không thể sao chép