NSRP

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Xem chi tiết
Sức khỏe, an toàn, an ninh và môi trường
Trách nhiệm xã hội
AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG
là sứ mệnh hàng đầu của chúng tôi
Xem tất cả
Trách nhiệm xã hội
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) hướng tới trân trọng và nâng tầm con người trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh. Làm việc có trách nhiệm, đối với chúng tôi bao gồm trách nhiệm hỗ trợ cộng đồng và hạn chế tác động từ các hoạt động của nhà máy tới cộng đồng. Chúng tôi hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của mình chất lượng cuộc sống của cộng đồng được nâng cao và sớm đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
Xem tất cả

Không thể sao chép