Sản phẩm hóa dầu Sản phẩm lọc dầu
Dầu hỏa (kerosene)/nhiên liệu phản lực là hỗn hợp của các hydrocarbon lỏng không màu (nặng hơn xăng), dễ bắt cháy, với nhiệt độ sôi điển hình từ 144 °C đến 300 °C. Dầu hỏa/nhiên liệu phản lực được sản xuất từ phân đoạn Kerosene thu được khi chưng cất dầu thô tại tháp chưng cất khí quyển dầu thô (CDU). Phân đoạn Kerosene được chế biến sau đó tại phân xưởng xủ lý lưu huỳnh bằng hydro – KHDS (chức năng chính là loại bỏ lưu huỳnh và kim loại) để sản xuất: hoặc làm nhiên liệu phản lực (xăng Jet A1) hoặc dầu hỏa – làm cấu tử pha trộn làm nhiên liệu dầu diesel.

Không thể sao chép