Sản phẩm hóa dầu Sản phẩm lọc dầu
Xăng là hỗn hợp Hydrocacbon nhẹ (nặng hơn LPG), dễ bay hơi, dễ bốc cháy, có nhiệt độ sôi điển hình khoảng từ 35 đến 210 oC. Xăng được dùng chính làm nhiên liệu đốt cho các động cơ đốt trong dùng xăng. Xăng là một trong những sản phẩm chính và chiếm cơ cấu chính trong tổng số sản phẩm nhà máy.Trên thị trường Việt Nam, hiện có 2 loại xăng chính là xăng RON 95 và xăng RON 92-E5. NSRP có thể sản xuất được xăng RON 92/95, xăng RON 92 là xăng gốc để pha với Ethanol làm xăng RON 92-E5.Tại NSRP, xăng thành phẩm là sản phẩm pha trộn từ các dòng xăng thành phần là sản phẩm chính của các phân xưởng Đồng Phân Hóa (Isomerization Unit), An-kyl Hóa Gián tiếp (Indirect Alkylation Unit) và phân xưởng Cracking Xúc Tác Tầng Sôi (RFCC). Xăng từ các phân xưởng này sẽ được lưu tại các bồn cấu tử trước khi trộn lại để lưu tại các bồn sản phẩm mái nổi. Sau đó, xăng được xuất bán bằng đường biển thông qua hệ thống xuất cảng biển hoặc xuất bán bằng đường bộ thông qua hệ thống xuất hàng bằng xe bồn.

Không thể sao chép