NSRP cam kết không chỉ tuân thủ luật pháp và quy định. Cam kết của chúng tôi là phản ánh mức độ toàn vẹn và đạo đức cao nhất trong các giao dịch của chúng tôi với nhau, khách hàng, nhà cung cấp, các bên liên quan, công chúng và các cơ quan chính phủ mà chúng tôi tham gia.

Công ty dự định rằng tất cả các nhân viên NSRP, bất kể vị trí và chức năng làm việc của anh ấy / cô ấy, nên duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các nhân viên được yêu cầu thực hiện công việc kinh doanh của Công ty với sự liêm chính và tuân thủ luật pháp hiện hành, theo cách không bao gồm việc xem xét các lợi ích cá nhân.

Đạo đức và hành vi kinh doanh của NSRP đã được chỉ ra trong một số tài liệu và thông tư quản lý kể từ năm 2013. Những hướng dẫn này hợp nhất thông tin từ các tài liệu có liên quan và đưa chúng vào một nơi, hướng dẫn sử dụng NSTH KINH DOANH HƯỚNG DẪN, để thiết lập các nguyên tắc cơ bản và tiêu chuẩn tối thiểu về hành vi áp dụng trong toàn Công ty . Vì NSRP là một công ty quốc tế, các thực tiễn và văn hóa địa phương có thể cung cấp các quy tắc khác với các nguyên tắc và tiêu chuẩn được thiết lập trong các hướng dẫn này, Nhân viên nên tìm kiếm hướng dẫn từ các nhà quản lý và Ủy ban tuân thủ (Nguyên tắc cho Ủy ban tuân thủ, MD-02-HPC-PR- 001) trong những trường hợp này.

See full details and download here

Không thể sao chép